Rólunk Szolgáltatásaink Aukciók Árverési feltételek Kapcsolat Regisztráció/Belépés
Menü
KosárKosár HUHU ENEN
nyil

Árverési feltételek

Árverési feltételek

ÁRVERÉSI FELTÉTELEK
 
Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) - Árverés
 1. A Boda Galéria és Aukciósház KFT. (1111. Budapest Bartók Béla út 34. adószám: 27079892-1-43) - továbbiakban: Galéria– előre meghirdetett időpontban és helyszínen árverési tárgyak - továbbiakban aukciós tételek – tulajdonosai, vagy eladásra jogosultjai, - továbbiakban: Árvereztetők - megbízása alapján árverést szervez és vezet le. A Galéria az árverést az Árvereztetők megbízásából, mint kereskedelmi képviselő rendezi és vezeti. Ennek értelmében az adás - vételi szerződés a megbízó Árvereztető és az Árverési Vevő – továbbiakban Árverési Vevő - között jön létre.
 2. Az aukciós katalógus a www.bodaofart.com oldalon megtekinthető, illetve az aukciót követően az aukciós leütési lista is közzétételre kerül. A katalógus leírásai és a kapcsolódó nagy felbontású fénykép illusztrációk is kizárólag a tételek azonosításaként szolgálnak, így a Árverési Vevőnek saját maguknak kell – az árverést megelőzően – meggyőződniük az árverési tételek állapotáról, és arról, hogy azok megfelelnek-e a katalógus leírásának. A Galéria aukciós árverési tételeket tartalmazó leírásai (mű alkotója, címe, anyaga-technikája, hordozó anyaga, amennyiben rendelkezésre áll a készítés időpontja, alkotás méretei cm-ben kifejezett megadásával, továbbá annak jelzése) a kiállítás idején a kiállítás helyszínén, illetve az árverés idejére az árverés helyszínén nyomtatva is rendelkezésre áll. A Galéria fenntartja a jogot, hogy a katalógusban szereplő egyes tételek árverésre bocsátását mellőzze.
 3. Árverezni kizárólag – az aukció megkezdése előtt név, lakcím, elektronikus levelezési cím és egy közvetlen elérést biztosító telefonszám megadását követő regisztrációt követően - sorszám hozzárendeléssel regisztrált licitáló tárcsával lehet. A vevők a tárcsa átvételével, mint rámutató magatartással és a regisztrációs íven aláírásukkal is kifejezik, hogy az Árverési Feltételeket, valamint jelen Általános Szerződési Feltételt magukra nézve kötelezőnek fogadják el.
 4. Az árverés vezetője az árverési tételeket a katalógusban megjelölt sorrendben élőszóval röviden bemutatja, kihirdeti a kikiáltási árat, az Árverési Vevők pedig a számozott licitáló tárcsa feltartásával teszik meg ajánlatukat. Ha a kikiáltási árra több vételi ajánlat érkezik, az árverésvezető a
  Magyarországon szokásos licitlépcsőnek megfelelően emeli:
  • 1.000-től 20.000-ig: 1.000 Ft
  • 20.000-től 50.000-ig: 2.000
  • 50.000-től 100.000-ig: 5.000
  • 100.000-től 200.000-ig: 10.000
  • 200.000-től 500.000-ig 20.000
  • 500.000-től 1.000.000-ig: 50.000
  • 1.000.000-tól 2.000.000-ig: 100.000
  • 2.000.000-tól 5.000.000-ig: 200.000
  • 5.000.000-tól 10.000.000-ig: 500.000
  • 10.000.000-tól 50.000.000-ig: 1.000.000
 5. Az első vételi ajánlat a kikiáltási ár összege, minden további ajánlat pedig az utolsó árajánlat szerint növelt összegű árajánlatot jelenti. A Galéria mindaddig emeli az árat, amíg csak egy licitáló marad és a leütéssel létre nem jön az adás-vétel. Így a tárgy vételi jogát leütéssel az az Árverési Vevő szerzi meg, aki a legmagasabb érvényes árajánlatot teszi, kivéve, ha védett tárgy esetében a 2001. évi LXIV. Tv.-ben biztosított elővásárlási jogát a magyar állam érvényesíti. A tételek a kikiáltási ár alatt nem vásárolhatók meg. A vételi megbízást adó ügyfél nem élvez előjogot a helyszínen jelen levő vevőkkel szemben. Így, ha a licitlépcső elérte az általa adott legmagasabb árajánlatot, de az nem az őt képviselő Galériára jut, amely csak abban az esetben licitál tovább, ha a + 1 licit lépcső megadására őt a vételi megbízást adó megbízó feljogosította.
 6. Tilos mindenféle összebeszélés vagy vállalkozás, amely arra irányul, hogy harmadik személyeket, a piaci árat lényegesen meghaladó vételár kínálatára rávegyen, illetve így megkárosítson.
 7. Ha az Árverési Vevő személye az árverés során valamilyen okból nem állapítható meg, akkor az aukciós tétel árverezését újra lehet kezdeni. Az árverés végén az el nem kelt tételek újraárverezését kérhető.
 8. Az Árverési Vevő az árverési tétel tulajdonjogát akkor szerzi meg, ha a vételárat maradéktalanul megfizette és az aukciós tételt a Galériától átvette. A vételár összege a leütési ár, a közvetítői díj és a követői díj együttes összegéből tevődik össze. Az Árverési Vevő közvetítői díjat tartozik fizetni.
  0- -ig 25%
  110000-500000-Ft-ig 22%
  550 000-5 000 000 Ft-ig. 18 %
 9. Az Árverési Vevő választása szerint vagy a teljes vételárat, vagy annak legalább 20 százalékát, mint foglalót az árverésen azonnal tartozik kifizetni készpénzben vagy online átutalással.
 10. A Galéria biztosítja annak lehetőségét, hogy az Árverési Vevő a foglalót meghaladó vételárrészt az árverés időpontjától számított 7 napon belül készpénzben egyenlítse ki a Galéria 1111 Budapest, Bartók Béla 34. szám alatt megtalálható üzlethelyiségében. Ez esetben az Árverési Vevő az aukciós tételt csak akkor veheti át, ha az árveréstől számított 7 napon belül kiegyenlítette a teljes vételárat. A vételárba a foglaló összege - határidőben történő teljesítés esetén- beleszámít.
 11. Amennyiben a megadott határidőig a vevő az aukciós tétel átvételére nem jelentkezik, úgy a Galéria fenntartja magának azon jogát, hogy az Árverési Vevő ajánlatát érvénytelennek tekintse és a foglaló összegét megtartsa.
 12. A vevő a vételár kiegyenlítését követően köteles gondoskodni az aukciós tétel elszállításáról saját költségére és felelősségére az aukciót követő 10 napon belül. Ennek elmulasztása esetén a Galéria nem felel a tárgy sérüléséért, vagy elvesztéséért, és az árverést követő 11. naptól a vételárra számított havi 5 % tárolási díjat számol fel. Ha az Árverési Vevő az árverést követően 6 hónapon belül sem szállítja el a tárgyat, úgy azt a Galéria - felszólítás után - szabadon értékesítheti és költségei levonása után a fennmaradt összeget a vevő javára letétként őrzi.
 13. Az árverési katalógusban „VÉDETT", vagy „NO EXPORT" jelzéssel szereplő tárgyakat Magyarországról véglegesen kivinni nem lehet /2001. évi LXIV. Tv. 59. § (1) bek. b. /pont/. A „VÉDETT" jelzésű tárgyak tulajdonosát a Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály veszi nyilvántartásba (Egységes Műtárgytár) a tulajdonos változás pedig bejelentési kötelezettség alá esik /2001. évi LXIV. Tv. 52. § (3) bek./ Amennyiben a tárgyat az Árverési Vevő exportálni szeretné, akkor a Galéria a kiviteli engedély költségét - exportköltség - továbbszámlázza az Árverési Vevőre. Árverési Vevő a kiviteli engedély elkészültét követően köteles gondoskodni a megvett tárgy elszállításáról saját költségére és felelősségére. A kulturális javak külföldre viteléről a 2001. évi LXIV. Tv. rendelkezik. A kulturális javak véglegesen csak az e törvényben meghatározott módon vihetők ki az országból. Az exportálási szándékot a vételár kiegyenlítése előtt előre kell jelezni.
 14. Amennyiben az Árverési Vevő személyesen nem kíván részt venni az árverésen, úgy az általa adott vételi megbízás alapján helyette a Galéria - a megbízásnak megfelelően – teszi meg a vételi ajánlatokat. Vételi megbízást az árverést megelőzően 24 órával az előzetesen a Galéria hivatalos, 2000@bodaofart.com elektronikus levelezési címére eljuttatott elektronikus levél alapján, az árverezés lebonyolításába bevont szolgáltató által biztosított felületen regisztrált, azonosított felhasználó adhatja.
 15. A vételi megbízás elfogadásához minden esetben az adott árverési tétel kikiáltási árának 20 %-át jelentő előleg megfizetése szükséges, amely sikertelen licitálás esetén visszajár. Ha a vételi megbízás sikeres, az előleg teljes összegét foglalónak kell tekinteni, egyebekben pedig a személyesen jelenlevő vevőre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Ha ugyanarra a tételre harmadik személy magasabb összegű megbízást ad, vagy a jelen lévő Árverési Vevő magasabb vételi ajánlatot tesz, a távollevő Árverési Vevő az árverés után az előleget minden levonás nélkül visszakapja.
 16. A Galéria telefon keresztüli árverezésre is lehetőséget biztosíthat. A telefonos vételi megbízás esetén, ha a hívott fél bármilyen oknál fogva nem elérhető, a megbízás kikiáltási áron való megvásárlás szándéknak tekintendő. Az esetlegesen felmerülő telekommunikációs problémákért felelősséget a Galéria nem vállal. Azonos összegű vételi megbízások esetén a korábban a Galériához beérkező vételi megbízást részesíti előnyben
 17. Amennyiben az Árverési Vevő a foglaló vagy a vételár összegét banki utalással egyenlíti ki, az a UniCredit Bank IBAN: HU79-10918001-00000108-89570008 bankszámlaszámra kell hogy megtörténjen. Az esetleges árfolyamkülönbségekből adódó problémák elkerülése végett kérjük külföldi utalás esetén a vételár összegét forintban megadni
 18. A vételár az Árverési Vevő (k) nyilvános vételi ajánlatai alapján alakul ki, ezért a vételárért a Galéria nem tartozik felelősséggel, és nem kötelezhető arra, hogy az árverési tételt ugyanazon áron egy későbbi árverésre bocsássa.
 19. Abban az esetben, ha az árvereztető és a nyertes ajánlattevő azonos személy, adásvételi szerződés nem jön létre, a foglaló visszajár, az ajánlattevő azonban köteles az előbbiekben meghatározott mértékű közvetítői díjat az Galériának megfizetni.
 20. Az árverési tételek szavatosság nélkül, minden hibájukkal és hiányosságukkal együtt abban az állapotukban kerülnek eladásra, amelyben az árverés idején vannak.
 21. A Galéria valamennyi árverésre kerülő tárgy eredetiségéért garanciát vállal. A leütés után kifogásnak, vagy felszólamlásnak nincsen helye kivéve, ha a tárgy hamis – bár a katalógusban a tétel leírásában eredetinek van feltüntetve. Ebben az esetben az Árverési Vevő írásban, a tárgy származásával, vagy eredetiségével kapcsolatban felmerült első kételyétől számított 3 hónapon belül, de legkésőbb az árverés napjától számított 5 éven belül felszólamlással élhet.
 22. A Galéria vállalja, hogy az adás-vételi szerződés megkötésétől számított 5 éven belül a felszólamlótól az értékesített tárgyat a leütési ár, valamint az árverési közvetítői díj összegének ellenében visszaveszi, amennyiben arról független igazságügyi szakértő hitelt érdemlően megállapítja, hogy nem eredeti.
 23. A katalógusban jelzett árak kizárólag információs céllal szerepelnek az árverésen. A Galéria, az Árverési Vevő és az Árvereztetők közötti elszámolás alapja minden esetben a vételár kiegyenlítése napján érvényes HUF és valutaárfolyam.
 24. Jelen feltételek pontjaiban nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. törvény (Ptk.) vonatkozó rendelkezései az irányadóak, vitás kérdések esetén a Felek alávetik magukat a Fővárosi Bíróság illetékességének.
 
FIZETÉSI MÓDOK

KÉSZPÉNZ
BANKKÁRTYA

Banki átutalás esetén a következő adatokat kérjük figyelembe venni.

NÉV: Boda Galéria és Aukciósház KFT.
CÍM: 1111 Budapest Bartók Béla út 34.
BANK NÉV: UniCredit Bank
BANK CÍM: 1111 Budapest Lágymányosi u. 1-3.
BANKSZÁMLASZÁM:
IBAN: HU79-10918001-00000108-89570008
(Külföldi utalás esetén az első nyolc számjegy a banki azonosítót jelenti és az azt követő 2x8 számjegy jelöli a bankszámlaszámot)
SWIFT: BACXHUHB

Az esetleges árfolyamkülönbségekből adódó problémák elkerülése miatt kérjük külföldi utalás esetén a vételár összegét Ft-ban megadni.
JELEN ÁRVERÉSI FELTÉTELEK
2019. január 01.-től
VISSZAVONÁSIG ÉRVÉNYESEK!

 
 

Kapcsolat

1111 Budapest, Bartók Béla 34.
(Gárdonyi tér)

Tel: 06 (1) 784 5852

Mobil: 06 (20) 519 0891

E-mail: href="mailto:moc!pont!trafoadob!kukac!ofni">moc!pont!trafoadob!kukac!ofni

Nyitva: H-P: 10:00 - 18:00

facebook instagram

Bank logo